Banana-2

Banana-2
2009
54.4 × 72.0cm
digital print C print