Yanagi 3

Yanagi 3
2017
90.0 × 90.0cm
Japanese paper, cloth, ink, white powder, rock/mud paint

2,900 USD